கலப்பின குளிர்விப்பான்

  • கலப்பின குளிர்விப்பான்

    கலப்பின குளிர்விப்பான்

    கலப்பின குளிர்விப்பான்

    அடுத்த தலைமுறை குளிரூட்டியானது ஆவியாதல் மற்றும் உலர் குளிர்ச்சியின் பலன்களை ஒரே இயந்திரத்தில் வழங்குகிறது.அதிக வெப்பநிலை திரவத்திலிருந்து உணர்திறன் வெப்பத்தை உலர் பிரிவிலிருந்து பிரித்தெடுக்கலாம் மற்றும் மறைந்த வெப்பத்தை கீழே உள்ள ஈரமான பகுதியிலிருந்து பிரித்தெடுக்கலாம், இதன் விளைவாக உயர் செயல்திறன் மற்றும் ஆற்றல் சேமிப்பு அமைப்பு உருவாகிறது.