காற்று குளிரூட்டும் கருவி

  • காற்று குளிரூட்டும் கருவி

    காற்று குளிரூட்டும் கருவி

    காற்று குளிரூட்டும் கருவி

    நீர் பற்றாக்குறை அல்லது தண்ணீர் ஒரு பிரீமியம் பண்டமாக இருக்கும் இடங்களில், திரவ குளிரூட்டி என்றும் அழைக்கப்படும் உலர் கூலர் மிகவும் பொருத்தமானது.

    தண்ணீர் இல்லை என்பது சுருள்களில் சாத்தியமான சுண்ணாம்பு எச்சங்களை நீக்குதல், பூஜ்ஜிய நீர் நுகர்வு, குறைந்த இரைச்சல் உமிழ்வு.இது தூண்டப்பட்ட வரைவு மற்றும் கட்டாய வரைவு விருப்பம் ஆகிய இரண்டிலும் கிடைக்கிறது.