எதிர் ஓட்டம் ஆவியாக்கும் மின்தேக்கி- SPL-N தொடர்

  • ஆவியாக்கும் மின்தேக்கி - எதிர் ஓட்டம்

    ஆவியாக்கும் மின்தேக்கி - எதிர் ஓட்டம்

    ஆவியாதல் மின்தேக்கி

    மேம்பட்ட அம்மோனியா குளிரூட்டல் ஒடுக்க தொழில்நுட்பம் ஆற்றல் மற்றும் நீர் நுகர்வு 30% க்கும் அதிகமாக சேமிக்க உதவுகிறது.ஆவியாதல் குளிர்ச்சி என்று பொருள்குறைந்த ஒடுக்க வெப்பநிலைபெற முடியும்.குளிரூட்டியில் இருந்து உணர்திறன் மற்றும் மறைந்த வெப்பமானது ஸ்ப்ரே வாட்டர் மற்றும் சுருளின் மேல் தூண்டப்பட்ட காற்றால் பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது.